FAQ Veelgestelde vragen

Hiervoor staan u een aantal instrumenten tot beschikking:

A. Selectie van firma's of soorten middelen.
Kies vanuit het venster 'Zoeken in het vademecum' of 'Firma's en producten' het menu 'Selectie' en vervolgens het onderdeel 'selectie van firma's' of 'selectie van soorten middelen'. In de vensters die zo opgeroepen worden kunt u de gewenste firma's en soorten middelen kiezen welke voor u van belang zijn als u gaat zoeken in het vademecum. Tevens kunt u de volgorde van firma's aangeven waarin de resultaten moeten verschijnen.

B. Verwijderen van niet gewenste firma's (of subcategorieën).
Start vanuit menu Extra 'VigExtra - Onderhoud'. In VIG-Extra kiest u het menu 'Onderhoud' > Vademecum. Kies de gewenste knop om eventueel categorieën verwijderen en later terug te zetten.

Uw eigen informatie kunt u opnemen in de 'Eigen teksten' optie van VIGEigen. Kies het menu 'Eigen database' en vervolgens het onderdeel 'Eigen teksten'.
U kunt hier 'Boeken' aanmaken en in elk 'Boek' kunt u hoofdstukken opnemen met uw informatie. Via het menu 'Zoeken' kunt u vervolgens binnen een boek naar iets zoeken.
Voor het opslaan van adresinformatie kiest u 'Adresklappers' in het menu 'Eigen database' (gaat het om cliëntinformatie, dan kunt u beter werken met de cliëntenkaart in VIGNet Administratie).
Korte memo's of teksten die u snel wilt kunnen oproepen om mee te geven kunt u daarnaast ook opslaan in de memoblok (eveneens deel van het menu 'Eigen database'. De memo's worden gerangschikt naar code en titel. Ook in de memoblok kunt u zoeken..

Ja, het programma EasyAdministratie maakt standaard deel uit van het VIG-pakket. Heeft u een abonnement op VIG Standaard, dan kunt u dit programma gebruiken voor cliëntenadministratie, het maken van afspraken en het maken van facturen. Heeft u een abonnement op VIG Professional, dan kunt u er de gehele administratie, dus ook de financiële (boekhouding) in bijhouden. Zie verder bij EasyAdministratie voor een overzicht van de mogelijkheden.

U kunt de basislayout van facturen en recepten geheel naar wens aanpassen. Het gaat daarbij om de 'kop', het gedeelte waar het adres van de cliët komt, en de voet. Het middendeel van factuur of recept wordt opgebouwd door het programma. Op deze manier is gegarandeerd dat het resultaat voldoet aan de wettelijke eisen of aan de wensen van de 'ontvanger'.

Elk programma bevat in menu Help een optie om te controleren of er een update van het betreffende programma beschikbaar is. Zo ja, dan wordt de betreffende update automatisch opgehaald.
Daarnaast wordt wekelijks op maandag een update klaar gezet van de prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma. Deze updates kunnen worden opgehaald met VIG-Prijslijsten (menu Help) of VIGExtra (menu Updates. Bij de eerste twee kunt u de betreffende optie vinden in menu Help, en bij VIGExtra in menu Updates.
Tweewekelijks wordt een update klaar gezet van het vademecum en de overige prijslijsten. Deze update kan opgehaald worden met VIG-Vademecum (menu Help), VIG-Prijslijsten (menu Help) of VIGExtra (menu Onderhoud).

Na keuze van de gewenste optie wordt eerst enige informatie getoond. Op basis van die informatie kunt u dan besluiten of u de betreffende update wilt ophalen en installeren.

Zijn er problemen met VIG of een van de andere programma's, controleer dan of er een update beschikbaar is, of neem contact met ons op. Na uitlevering van een nieuwe versie kunnen er altijd foutjes gevonden worden die meteen door ons worden opgelost. In dat geval wordt een dag of veertien na de verzending van de update een aangepaste versie van het programma op onze site geplaatst op een gedeelte dat alleen vanuit het programma te benaderen is.

Drie maal per jaar ontvangt elke opgenomen firma van ons een mail of fax met de mededeling dat we gaan werken aan de update. Sommige firma's verzorgen een groot gedeelte van dit werk zelf via een door ons geleverd onderhoudsprogramma. Voor de updates hebben de firma's vervolgens ongeveer 4 weken de tijd om materiaal aan te leveren. Vanwege de actualiteit van prijzen is een uitzondering gemaakt voor de groothandels; zij kunnen de prijslijst enkele dagen voor het gereedkomen van de update aanleveren.
Is alle informatie verwerkt en de dvd door ons nog eens getest, dan wordt de zogenaamde master naar de fabriek gestuurd voor persing. Dit proces duurt ongeveer 10 werkdagen. Zodra de dvd's bij ons terug zijn worden ze meteen doorgestuurd naar de abonnees.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de update zo actueel mogelijk is.
Toch kan het voorkomen dat informatie in VIG achterhaald is. Als u dergelijke informatie tegenkomt, neem dan contact met ons op, maar ook met een vertegenwoordiger van de betreffende firma. Wij geven ze alle kans en verlenen alle medewerking om actuele informatie te verwerken, maar als we niets ontvangen kunnen we natuurlijk ook niets opnemen.